Obchodní podmínky

Společnost: Nandaru s.r.o.

se sídlem: Nad lesním divadlem 1213/2, Praha 4

IČO: 06938582

Společnost je zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291718

(dále jen „Poskytovatel“)

Poskytovatel je obchodní společností, která se věnuje vzdělávání a poradenství v oblasti lidských zdrojů. Za tímto účelem poskytuje širokou škálu služeb.

Účelem těchto Obchodních podmínek je definování obecných pravidel spolupráce mezi zákazníky Poskytovatele (dále jen „Objednatel“) a Poskytovatelem. Vztahy mezi stranami je možné upravit konkrétně pro každého Objednatele samostatnou Smlouvou či Objednávkou. V těchto případech platí podmínky a pravidla sjednaná individuálně.

Čl. I.
Základní pravidla spolupráce

1.1. Obchodní podmínky upravují objednávání služeb, které nabízí Poskytovatel, potvrzování objednávek, jakož i uzavírání jednotlivých smluv o poskytování služeb mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Službami se rozumí příprava a následná realizace různých rozvojových a diagnostických aktivit (zejména tréninky, workshopy, AC, DC, …) a jiných poradenských aktivit zaměřených na rozvoj znalostí, schopností a dovedností a postojů zaměstnanců Objednatele (dále jen „Služby“, též „rozvojové aktivity“).

1.2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na základě konkrétních písemných nebo elektronických objednávek učiněných Objednatelem. Každá objednávka musí obsahovat konkrétní požadavky na obsahové zaměření rozvojových aktivit, zejména však cíle, kterých má být za pomoci rozvojových aktivit dosaženo, a termín realizace.

1.3. Není–li v konkrétním případě dohodnuto jinak, musí být Služby objednány s předstihem alespoň 20 kalendářních dní před jejich plánovaným termínem. Poskytovatel objednávku do 5 pracovních dnů od jejího doručení písemně potvrdí, případně sjedná s kontaktní osobou Objednatele potřebné změny, na základě kterých bude Objednatelem vystavena nová upravená objednávka. Poskytovatel je oprávněn objednávku odmítnout.

1.4. Ze závažných důvodů je Objednatel oprávněn Poskytovatele požádat o změnu, případně zrušení konkrétního termínu objednaných Služeb. Poskytovatel se zavazuje učinit všechny rozumně požadované kroky, aby bylo možné požadavkům Objednatele vyhovět. Nebude-li Poskytovatel disponovat v požadovaném náhradním termínu volnou kapacitou požadovaných lektorů (trenérů), bude náhradní termín stanoven Poskytovatelem tak, aby co nejvíce vyhovoval požadavkům Objednatele.

1.5. V případě žádosti o změnu termínu, nebo zrušení termínu konání, nebo případně zrušení účasti Objednatele na Poskytovatelem vypsaném termínu rozvojové aktivity má poskytovatel právo žádat smluvní pokutu v podobě Storno poplatku. Pokud je tato žádost doručena Poskytovateli méně jak 21 kalendářních dní před sjednaným termínem konání, je Poskytovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 30% ze sjednané smluvní ceny za každý příslušný tréninkový den, tedy každý den, kdy měly být poskytovány Služby v původním termínu. Bude-li žádost o změnu termínu, nebo zrušení termínu konání, nebo případně zrušení účasti Objednatele na Poskytovatelem vypsaném termínu rozvojové aktivity Poskytovateli doručena méně než 14 kalendářních dní před sjednaným termínem konání, je Poskytovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 60% ze sjednané smluvní ceny za příslušný tréninkový den, tedy každý den, kdy měly být poskytovány Služby v původním termínu. Bude-li žádost o změnu termínu, nebo zrušení termínu konání, nebo případně zrušení účasti Objednatele na Poskytovatelem vypsaném termínu rozvojové aktivity Poskytovateli doručena méně než 7 kalendářních dní před sjednaným termínem konání, je Poskytovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 100% ze sjednané smluvní ceny za příslušný tréninkový den, tedy každý den, kdy měly být poskytovány Služby v původním termínu.

1.6. Objednatel se zavazuje zajistit odpovídající tréninkové prostory pro realizaci rozvojové aktivity, občerstvení účastníků a lektorů, případně ubytovaní účastníků a lektorů. Konkrétní místo konání rozvojové aktivity sdělí Objednatel písemně nebo e-mailem Poskytovateli nejpozději 5 kalendářních dní před konáním příslušného tréninkového dne. Objednatel může požádat písemně s dostatečným předstihem Poskytovatele o zajištění tzv. vzdělávací akce na klíč, tedy vč. zajištění tréninkových prostor a občerstvení (dle specifikace Objednatele). Náklady na takto zajištěné prostory a občerstvení, které Poskytovateli vzniknou, budou následně přefakturovány Poskytovatelem Objednateli. Objednatel se zavazuje tyto náklady uhradit vedle ceny za poskytnuté Služby. V případě rozvojových aktivit, které jsou otevřené v jeden termín vícero Objednavatelům (např. otevřená školení a kurzy), přechází odpovědnost za zjištění odpovídajících tréninkových prostor na Poskytovatele.

1.7. Poskytovatel se zavazuje, že bude garantovat odpovídající odbornou úroveň vedení rozvojových aktivit, kterou zajistí prostřednictvím kvalifikovaných a řádně vyškolených lektorů (trenérů), kteří vždy garantují jednotný standard kvality Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje, že lektoři (trenéři) budou při plnění poskytovaných Služeb v rámci jednotlivé dílčí smlouvy dodržovat organizační pokyny Objednatele, nebudou-li v rozporu s právními předpisy a nebudou-li ohrožovat bezpečnost zúčastněných osob při realizaci rozvojových aktivit.

1.8. Objednatel se zavazuje nejméně 5 kalendářních dní před zahájením konkrétní rozvojové aktivity sdělit Poskytovateli jména osob, které se budou tréninkové nebo jiné vzdělávací aktivity účastnit, a to včetně jejich funkčního zařazení ve společnosti Objednatele a emailové adresy. Pověřený zástupce Objednatele je oprávněn účastnit se jednotlivých rozvojových aktivit, a to za účelem kontroly jejich provádění.

Čl. II.

Jednotlivé smlouvy

2.1. Obsah jednotlivých smluv uzavřených mezi stranami je určen vždy obsahem objednávky učiněné Objednatelem a akceptované Poskytovatelem (dále jen „Jednotlivá smlouva“).

2.2. Každá objednávka musí být učiněna písemně (též elektronicky) a musí být Poskytovatelem písemně (elektronicky) akceptována. Objednávka bude obsahovat zejména:

a) přesné označení osoby, která objednává dodávku služeb (Objednatele) a Poskytovatele (zejména obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu v obchodním rejstříku),

b) specifikace předmětu, např. trénink, školení, konzultace, koučování, 360° zpětná vazba, on-line diagnostika atd.,

c) termín realizace programu,

d) místo realizace (plnění),

e) termín předání Písemné zprávy a způsob předání (např. poštou, elektronickou poštou, osobně) s uvedením osoby, které má být zpráva předána,

f) místo předání Písemné zprávy, pokud bude jiné než sídlo Objednavatele,

g) registrační číslo objednávky,

h) kalkulace ceny.

2.3. V případě, že Objednatel bude povinen předat Poskytovateli k plnění ve smyslu těchto Obchodních podmínek a Jednotlivé smlouvy osobní údaje jeho zaměstnanců, doručí Poskytovateli společně s objednávkou, ve dvou vyhotoveních i návrh „Smlouvy o zpracování osobních údajů a jejich ochraně“. Objednatel je oprávněn vzor předmětné smlouvy přiměřeně upravit s ohledem na osobní údaje jeho zaměstnanců, popř. jiných osob, které bude povinen předat Poskytovateli.

2.4. Objednávka bude Poskytovateli doručena ve dvojím vyhotovení, pokud půjde o Objednávku doručovanou osobně nebo poštou. Dále může být objednávka doručena Poskytovateli elektronickou poštou. Takto doručená Objednávka bude akceptována (potvrzena) Poskytovatelem. U objednávek doručených elektronickou poštou, které prokazatelně došly Poskytovateli, nebo osobně, je okamžik doručení objednávky shodný s termínem předání/odeslání.

2.5. V případě, že bude Poskytovateli doručena objednávka, která nebude obsahovat sjednané náležitosti, pokud jsou pro Poskytovatele nezbytné, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je Poskytovatel oprávněn ve lhůtě uvedené v odst. 2.6. tohoto článku II. vrátit objednávku Objednateli k opravě nebo doplnění. Vrácením objednávky se staví běh všech lhůt vyplývajících z Obchodních podmínek. Nová lhůta počne běžet dnem, kdy je Poskytovateli doručena opravená nebo doplněná objednávka.

2.6. Poskytovatel akceptuje objednávku doručenou mu osobně nebo poštou tím, že písemně potvrdí objednávku Objednatele a potvrzenou mu ji v jednom vyhotovení doručí zpět, popřípadě potvrdí její akceptaci elektronickou poštou, a to ve lhůtě maximálně pěti (5) pracovních dní ode dne, kdy mu byla objednávka doručena.

2.7. Jednotlivá smlouva je mezi Poskytovatelem a Objednatelem uzavřena, pokud Poskytovatel akceptuje písemně (elektronicky) objednávku a tuto doručí Objednateli.

2.8. Objednávka potvrzená (akceptovaná) Poskytovatelem a doručená Objednateli se považuje za uzavření Jednotlivé smlouvy a závazné ujednání zakládající povinnost Poskytovatele k provedení Služeb dle uzavřené Jednotlivé smlouvy a povinnost Objednatele, který objednávku vystavil, převzít od Poskytovatele poskytnuté Služby a zaplatit Poskytovateli za podmínek vyplývajících z Objednávky a Jednotlivé smlouvy sjednanou úhradu, pokud v Jednotlivé smlouvě není sjednáno něco jiného.

2.10. Poskytovatel je srozuměn s tím, že práva a povinnosti vyplývající z Jednotlivé smlouvy se budou řídit jednotlivými akty v tomto pořadí:

a) ustanoveními Jednotlivé smlouvy (akceptované Objednávky),

b) ustanoveními těchto Obchodních podmínek,

c) příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upravujícímu smlouvu o dílo.

Čl. III

Odměna

3.1. Objednatel se zavazuje za řádně vykonanou Službu, sjednanou v Jednotlivé smlouvě zaplatit Poskytovateli odměnu na základě konkrétní kalkulace uvedené v Jednotlivé smlouvě.

3.2. Odměna ve smyslu odst. 1 tohoto článku III. zahrnuje veškerou přípravu, materiálové pobytové a provozní náklady. Odměna dále zahrnuje vlastní realizaci rozvojových aktivit a profesní diagnostiky, užití technických pomůcek a zpracování výstupů.

3.3. Odměnu je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat po té, kdy dojde k realizaci posledního dne rozvojového programu v souladu s předmětem Jednotlivé smlouvy, a to na základě daňového dokladu, který vystaví do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den, kdy dojde k realizaci posledního dne rozvojového programu v souladu s předmětem

Jednotlivé smlouvy.

3.4. Není-li písemně (též elektronicky) domluveno jinak, splatnost řádně vystaveného daňového dokladu doručeného Objednateli je 14 dnů ode dne jeho vystavení za podmínky řádného doručení Objednateli. Odměna se považuje za zaplacenou dnem, kdy je příslušná finanční částka připsána ve prospěch účtu Poskytovatele.

Čl. IV.

Úroky z prodlení a smluvní sankce

4.1. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením odměny může Poskytovatel účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Úroky z prodlení, které je Objednatel prokazatelně povinen zaplatit, jsou splatné do 15 dnů ode dne jejich písemného uplatnění Poskytovatelem, a to způsobem platným pro placení daňových dokladů dle těchto Obchodních podmínek.

4.2. Pro případ prokázaného porušení závazku mlčenlivosti dle čl. VI. těchto Obchodních podmínek, smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), kterou bude povinna zaplatit ta smluvní strana, která poruší závazek mlčenlivosti, a to i opakovaně za každý prokázaný případ porušení závazku mlčenlivosti.

4.3. Smluvní pokutu ve smyslu odst. 4.2 je ta smluvní strana, která svou povinnost prokazatelně porušila, povinna zaplatit do 15 dnů ode dne, kdy je oprávněnou smluvní stranou písemně vyzvána.

4.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši, tj. včetně nároku na náhradu škody převyšující smluvní pokutu a rovněž není dotčena povinnost splnit závazky vyplývající z Jednotlivé smlouvy.

Čl. V.

Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli Služby, které jsou předmětem Jednotlivé smlouvy osobně. Bude-li při poskytování Služeb potřebovat asistenci třetích osob (subjektů), je povinen vyžádat si předem k této asistenci písemný souhlas Objednatele. Poruší-li Poskytovatel tuto povinnost, zaniká mu nárok na odměnu. Třetími osobami (subjekty) nejsou zaměstnanci Poskytovatele.

5.2. Při poskytování sjednaných služeb je Poskytovatel povinen dbát na dodržování platných právních předpisů České republiky a postupovat s odbornou péčí. Zároveň se zavazuje, že se bude řídit i pokyny Objednatele, jakož i jeho zájmy, nebudou-li v rozporu s právními předpisy a nebudou-li ohrožovat bezpečnost zúčastněných osob při realizaci rozvojových aktivit.

5.3. Poskytovatel je povinen okamžitě oznamovat Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování sjednaných služeb, a které mohou mít vliv na zájmy Objednatele či vyvolat změnu postupů Objednatele.

Čl.VI.

Mlčenlivost

6.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost, jejíž konkrétní obsah může být definován v Jednotlivých smlouvách.

Čl.VII.

Součinnost Objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli písemnou objednávku nejpozději 20 dnů před plánovanou realizací.

7.2. Objednatel se zavazuje informovat příslušné odpovědné pracovníky o průběhu a výsledcích realizace Služeb.

7.3. Objednatel se zavazuje předložit Poskytovateli podklady, údaje a informace, na nichž se dohodne s Poskytovatelem, které budou nezbytné pro úspěšné plnění předmětu Jednotlivé smlouvy.

7.4. Objednatel se zavazuje ke spolupráci s pracovníky Poskytovatele či s dalšími osobami použitými Poskytovatelem při realizaci Služeb.

7.5. Objednatel se zavazuje respektovat autorská práva Poskytovatele. Programy a podklady Poskytovatele se mohou využívat pouze v rámci obchodní společnosti / subjektu Objednatele, a to k účelu, ke kterému byly vypracovány.

7.6. Objednatel se zavazuje zajistit prostory k provedení rozvojových aktivit, není-li v Jednotlivé smlouvě dohodnuto jinak (plnění „na klíč“).

Čl.VIII.

Kontaktní osoby, doručování a součinnost

8.1. Kontaktní osobou Poskytovatele a Objednatele jsou stanovené v Jednotlivých smlouvách.

8.2. Pro doručování veškerých písemných dokumentů jsou závazné adresy sídel smluvních stran nebo jiné adresy, pokud je jedna strana písemně sdělí straně druhé.

8.3. Objednatel Poskytovateli na konkrétní vyžádání a po vzájemné dohodě poskytne nebo zpřístupní podklady a informace nezbytné k realizaci plnění ve smyslu Jednotlivé smlouvy, pokud tomu nebrání právní předpis právního řádu ČR a/nebo jiná závažná skutečnost ČR. O existenci překážky poskytnutí a/nebo zpřístupnění požadovaných podkladů a informací je povinen Objednatel bez zbytečné prodlevy informovat. Nezpřístupnění takové informace a/nebo podkladu neznamená neposkytnutí součinnosti Objednatelem Poskytovateli.

8.4. Poskytovatel má za účelem řádného provádění Jednotlivé smlouvy vůči Objednateli informační povinnost. Objednatel se může kdykoliv u Poskytovatele informovat na stavu poskytování plnění dle příslušné Jednotlivé smlouvy a tento je povinen Objednateli informace předat, a to bez zbytečného odkladu.

Čl.IX.

Trvání Jednotlivých smluv

9.1. Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět každou Jednotlivou smlouvu i bez uvedení důvodů ve výpovědní lhůtě 5 dnů, která počíná dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Účinností výpovědi kterékoli Jednotlivé smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ostatních Jednotlivých smluv. Ustanovení o smluvní pokutě dle čl. 1.5 a 1.6 platí i pro případy výpovědi Jednotlivé smlouvy.

9.2. Od kterékoli Jednotlivé smlouvy lze odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a Obchodními podmínkami. Za podstatné porušení povinností se považuje zejména prodlení Poskytovatele nebo Objednatele s plněním kteréhokoli závazku dle Jednotlivé smlouvy delší než 30 dnů od výzvy druhé smluvní strany k náhradnímu (dodatečnému) plnění.

Č. X.

Rozhodné právo

Právní otázky těmito Obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Strany současně sjednávají, že spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

Čl.XII.

Ochrana osobních dat

V případě, že v souvislosti s plněním ve smyslu této Smlouvy bude Objednatel povinen předat Poskytovateli osobní údaje jeho zaměstnanců, zavazuje se Poskytovatel uzavřít s Objednatelem současně s první Jednotlivou smlouvou v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, „Smlouvu o zpracování osobních údajů a jejich ochraně“. Vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů a jejich ochraně“ jsou Poskytovatel a Objednatel oprávněni upravit, a to zejména s ohledem na konkrétní osobní údaje, které bude Objednatel povinen k plnění ve smyslu Jednotlivé smlouvy předat Poskytovateli.